Διαχείριση Αποβλήτων

Παρέχουμε μια σειρά λύσεων διαχείρισης αποβλήτων ακολουθώντας το νέο κυκλικό μοντέλο οικονομίας, με βάση την Οδηγία 2008/98/ΕΚ για ιεράρχηση των απόβλήτων (πρόληψη, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, άλλου τύπου ανάκτηση, ως την τελική διάθεση)

Παρέχουμε λύσεις και στρατηγικές διαχείρισης βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων , τεχνικές μείωσης της παραγωγής, προγραμμάτα ανακύκλωσης , τεχνολογιες απόβλητων σε ενέργεια, ανάκτηση νερού από απόβλητα κλπ

Οι υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων παρέχουν περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη αφού βοηθούν τους πελάτες μας να ελαχιστοποιήσουν την παραγωγή απορριμμάτων, να μειώσουν το κόστος διάθεσης και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις

Στην εταιρεία μας, δεσμευόμαστε για τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική ευθύνη. Προσπαθούμε συνεχώς να ελαχιστοποιούμε τις επιπτώσεις μας στο περιβάλλον και να προωθούμε βιώσιμες πρακτικές σε όλες τις πτυχές των εργασιών μας.